Aarbog for Odense og Assens Amter, 1913-38

1913

Kirkelammet. Et gammelt Sagn fra Tommerup. Af F. Hjort
Fra Hoveriets Dage. Af R. J. Jensen
En gammel Bylov fra 1718. Af N. M. Elling
Folkemuseet i Eiler Rønnovs Gaard. Af C. Reimer
Lidt om 3 Odensegaarde. Af C. Reimer
Optegnelser om Broholm. Af F. Hjort
Om Bevarelsen af vore historiske Mindesmærker. Af H. L. Møller
Valget i Kerteminde 1855. Af J. Nielsen
Komissionssagen ang. Toldsvig ved Hindsholm 1726 (En Smuglerhistorie fra Hindsholm). Af K. Rasmussen
Foreningsmeddelelser 1913

1914

Amtsbibliotheket i Assens. Af John M. Møller
En Mindekrands. Af R. J. Jensen
Danmarks ypperste Kunstsmed og hans Værker paa Fyn. Af Sophie Breum
Vissenbjerg Selvejere. Af K. Rasmussen
Lidt om den gl. Husflid paa den nordfynske Slette og en af dens Forkæmpere. Af C. Reimer
Fyns Folkemuseum, Tilføjelse. Af C. Reimer
Om Borgmester Jørgen Nielsen i Assens. Af F. Hjort
Søndersø Skole, Træk af Lærernes og Skolens Historie. Af N. M. Elling
Nogle Optegnelser fra Middelfart. Af C. Klitgaard
Bidrag til Frøbjergs Historie. Af F. Hjort
Foreningsmeddelelser 1914

1915

Kristen Larsen. Et Tidsbillede. Af Fernando Linderberg
Bogense i gamle Dage. Af S. Jørgensen
Spredte Træk, fynske Personer vedrørende. Af C. Reimer
Oldefars Testimonium. Af Martin Skovbo
Til Assens Latinskoles Historie. Af John M. Møller
Fra Kirkebogen [Gamtofte, Kjøng og Orte]. Af John M. Møller
Fra Svenskekrigens Tid. Af R. J. Jensen
Hindsgavl Gods og dets Beboere. Af H. Hansen
Nogle Træk af Grindløse Sogns Historie. Af P. E. Jensen
To Gaarde og deres Beboere. Af P. Andersen
Foreningsmeddelelser 1915

1916

Nordfyns hellige Kilder. Af J. B. Bang
Glavendrup-Stenen. Af R. Nielsen
Uddrag af V. P. Seidelins Manuskript om Dreslette Sogn. Af John M. Møller
Til Fangel Sogns Præstehistorie. Af John M. Møller
En gammel fynsk Lægebog eller Cyprianus. Af Kai G. Uldall
Dyrevenlighed i Begyndelsen af forrige Aarhundrede. Af C. Reimer
Indberetninger om den økonomiske Tilstand i Vestfyn i 1735. Af Kai C. Uldall
Æbelø. Af H. Hansen
Bidrag til Fyns Flora i det 18. Aarhundrede. Af Fr. Heide
Fra forrige Tider. Af R. J. Jensen
Foreningsmeddelelser 1916

1917

Præsterne i Føns-Ørslev efter Reformationen. Af A. R. Idum
Bidrag til Rørup Sogns Historie fra Aaret 1500 til 1800. Af F. Jensen-Vedding
Familierne von Heinen og Rosenørn paa Ulriksholm. Af Poul Reitzel
Gamle Stednavne paa Kertemindeegnen. Af C. Andreasen
En mærkelig Erindring fra Svenskekrigen 1659. Af Frederik Hjort
En gammel Baag Herreds Slægt. Af H. Hansen
Foreningsmeddelelser 1917

1918

Historiske Oplysninger om Brylle Sogn. Af John M. Møller
Arkæologiske Undersøgelser i Vestfyen. Af A. R. Idum
Et par Bemærkninger om ejendommelige Gadenavne i Kerteminde. Af Vilhelm Woll
Rønninge-Stenen. Af H. Christian Larsen
Den gamle Provst i Nørre-Aaby. Af Gustav Schousbo
Tilføjelser til en gammel Baag Herreds Slægt. Af H. Hansen
Foreningsmeddelelser 1918

1919

Historisk-topografisk Tidsskrifts-Index for Odense Amt. Af Christian Heilskov
Føns og Ørslev Kirkers Historie. Af A. R. Idum
Roldhusmanden. En fynsk Kvaksalverslægt. Af K. Carøe
Det ældste hidtil kendte Dokument paa dansk. Af H. Rasmussen
Tillæg til Artiklen om Gadenavne i Kerteminde. Af Vilhelm Woll
Markernes gamle Navne. Af Gustav Schousbo
Kalentegodset til Vends Herreds Præster. Af A. R. Idum
Et Par Bidrag til Kerteminde Bys Historie og Topografi. Af Vilhelm Woll
Sognepræstens Indberetning om Kjerteminde 1746. Af Kai G. Uldall
Noget mere om Glavendrup-Stenen. Af Marius Kristensen
Wedellsborg. Træk af dets Bygningshistorie. Af Vilhelm Lorenzen
Fra Embeds-Arkivet. Af Gustav Schousbo
Foreningsmeddelelser 1919

1920

Gamle Indskrifter i Kerteminde. Af Vilhelm Woll
“Vatterspillet” i Kerteminde 1734 og dets Efterspil. Af Vilhelm Woll
Bidrag til Nørre Aaby Sogns Historie. Af Gustav Schousbo
Fra Embedsarkivet. Et spørgsmål om Ligkister af Vidier eller Straa.
Kongeborgen Hindsgaul. Af H. Hansen
Optegnelser om Tallerup. Af Frederik Hjort
Sammenlignende Slægtsstudier. Af H. Hansen
Gravpladsen ved Skrillinge. Af Jens Rasmussen
Risbro. En forsvunden vestfynsk Herregaard. Af A. R. Idum
Uddrag af Nørre Lyndelse Kirkebog. Af Emil Petersen
Minder om Familien Bryske. Af H. Berner Schilden Holsten
Foreningsmeddelelser 1920

1921

En Husmandsfamilie fra Tommerup der binder den uddøde adelige Slægt von Pultz til den nulevende borgerlige Slægt Pultz. Af Frederik Hjort
Nogle Ligsten i Bogense Kirke. Af P. Christensen
Fra det gamle Dallund. Af N. M. Elling
En Indberetning om Kerteminde i 1722. Af Vilhelm Woll
Vatterspillet i Kerteminde 1734 og dets Efterspil. Af Vilhelm Woll og A. R. Idum
Et Par Optegnelser fra Mesinge Sogn. Af Vilhelm Woll
Om Marsvinsjæger-Lauget i Middelfart. Af Christian Behrendt
Et Møntfund fra Odense. Af Georg Galster
En forsvunden Herregaard paa Fønsskov. Af A. R. Idum
Breve fra en fyensk Soldat under Krigen 1848-50. Af Carl von Kohl
Træk fra et Stamhus Grundlæggelse og fra et Bondestamhus’ Nedlæggelse. Af Frederik Hjort
Foreningsmeddelelser 1921

1922

Bidrag til det fyenske Ryttergods’ og Rytterskolernes Historie. Af F. Hjort
At mæle i Kværstede. Af G. Knudsen
Herregaarden og Stamhuset Hindsgaul. Af H. Hansen
Smaatræk fra Vestfyen. Af J. Rasmussen
Fra Hindsholm for Hundrede Aar siden. Af Axelgaard
En interessant Mark i Kauslunde. Af N. Mortensen
Fra det gamle Dallund [Tilføjelser og Rettelser]. Af J. Rasmussen
Svenske Krigsfanger paa Fyen 1714. Af G. Schovsbo
En forsvunden Kirke paa Vestfyen. Viby Kirke i Udby Sogn. Af A. R. Idum
Byfoged Jørgen Seerup Bies mærkelige Bedrifter. Af V. Woll
Bidrag til Indslev Sogns Historie. Af G. Schovsbo
Om den svenske Hærs Overgang fra Fyn til Laaland 1658. Af V. Meier
Daabsfadet i Ollerup Kirke. Af Berner Schilden Holsten
Ivernæs’ – det senere Wedellsborgs – Historie. Af A. R. Idum
Foreningsmeddelelser 1922

1923

Historiske Oplysning om Tommerup Sogn. Af F. Hjort
Et lille Bidrag til Hindsholms Historie før Aar 1600. Af Axelgaard
Om den sorte Død. Af V. Meier
Om Kvægsygen paa Hindsholm i det 18. Aarhundrede. Af T. Axelgaard
Nogle Optegnelser om Harritslevgaard og dens Ejere. Af Martine Hansen
Lidt om Degne. Af G. Schovsbo
Tilføjelser og Rettelser til Ivernæs Historie. Af A. R. Idum
Wedellsborg Historie fra Grevskabets Oprettelse 1682. Af A. R. Idum
Har Udby Kirke i Vends Herred haft Korrunding? Af A. R. Idum
Præsterne i Asperup og Roerslev. Af A. R. Idum
En Rettelse (til 1922-Artiklen om Herregaarden Hindsgaul). Af Juel Hansen
Foreningsmeddelelser 1923

1924

Langesøs Bygningshistorie. Af H. Berner Schilden Holsten
Et Bidrag til Hindsholms Historie. Af Axelgaard
Minder og Overlevering fra ældre Tider i Skovby Sogn. Af Martine Hansen
Et tilfældigt Fund [Sognepræst Hans Lauritzen]. Af F. Hjort
Kerteminde Markjorder. Af Woll
En gammel Kirkeblok. Af Woll
Nikolaj Faber som Skolemand. Af Jensen
Søndersø Kirke. Af Elling
Præsterne i Søndersø. Af Elling
To Fynboere, der vare forsvundne, men nu genfundne. Af F. Hjort
Et lille Fund [Om Nr. Aaby Præstegaard]. Af Schovsbo
Det andet danske Hjemstavnskursus. Af Else Laursen
Foreningsmeddelelser 1924

1925

En 200 Aar gammel Valutaforbedring. Af F. Hjort
Om “Øjet”. En Helligdom for Frey i Baag Herred. Af H. Bisgaard
Bidrag til Køng Sogns Historie. Af H. J. Dinesen
Oluf Bager og hans Efterkommere. Af Riedewaldt-Schøtt
Gamle Lønninger for Landbrugsarbejder. Af F. Hjort
Fra Hekseprocessernes Tid. Af M. Skovbo
Genforenings-Mindesmærkerne i Odense Amt. Af J. Vejlager
Historiske Oplysninger om Barløse Sogn. Af Carisen-Skiødt
Om Gaarden “Daaeholm” i Skovby Sogn. Af Martine Hansen
Lidt mere om Degne. Af G. Schovsbo
Brænderup Sogns Præstehistorie. Af A. R. Idum
Foreningsmeddelelser 1925

1926

Fra Christian V’s Matrikel. Af Arkivar Henrik Larsen
Assens Skomagerlavs Skraa 1505. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Ambrosius Stub og hans Slægt. Af Lærer M. J. Lombolt
Lidt om Historisk Samfunds Galleri. Af Proprietær F. Hjort
Havebrug paa Fyn i gamle Dage, særlig i Odense Amt. Af Havearkitekt Joh. Tholle
Historiske Oplysninger om Gamtofte Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Sagn og Tro knyttet til Sten i Odense og Assens Amter. Af Højskolelærer A. F. Schmidt
Hr. Mygind i Nørre Aabye. Af Eskil Sørensen
Foreningsmeddelelser 1926

1927

En Veterans Erindringer fra de slesvigske Krige. Af N. Hansen
En “Hustrumorder” fra Nørre Søby. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Renteritakster. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Minder fra Vestfyns Kulturhistorie. Af Højskolelærer Olaf Andersen
Professor Rasmus Nyerup og hans Slægt. Af Proprietær F. Hjort
Fyns Stifts patriotiske Selskab og dets Arbejde i Havesagens Tjeneste. Af Havearkitekt Johannes Tholle
Slotshaven i Odense. Af Havearkitekt Johannes Tholle
Nogle historiske Oplysninger om Flemløse Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen·Skiødt
Et Præsteepitafium i Husby Kirke. Af Pastor A. R. Idum
Sparretorn. Nogle Smaatræk om Gaarden og dens Beboere. Af Pastor A. R. Idum
Brændhelt i Orte Sogn før og nu. Af Proprietær F. Hjort
Foreningsmeddelelser 1927

1928

Træk af Vandalismen i Fyen. Af fhv. Landsarkivar Gustav Ludvig Wad
Jættestuefundet paa Dræby Mark, Marts 1827. Af Museumsinspektør Chr. M. K. Petersen
Urolige Hoveder i Kerteminde. Tidsbillede fra 1760’erne. Af Politimester V. Woll
Smaatræk fra de franske og spanske Troppers Ophold paa Fyn 1808. Af Gaardejer Rasmus Jørgen Jensen
Baron Blixen-Finecke. Af Lærer N. M. Elling
Landsarkiv og Lokalhistorie, Foredrag holdt ved Historisk Samfunds Generalforsamling 1928 af Hans Knudsen
Nogle historiske Oplysninger om Haarby Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Historiske Bemærkninger om Enestegaardene, der indrammer Vissenbjerg Sogn. Af Proprietær F. Hjort
En Undersøgelse angaaende Korsebjerg og Personer og Slægter derfra. Af Proprietær F. Hjort
Foreningsmeddelelser 1928

1929

Træk af Himmelstruphus Historie. Af Proprietær F. Hjort
Andet Jættestuefund paa Dræby Mark. Af Apoteker P. Helweg Mikkelsen
De “bundne” Kirkedøre. Af Provst G. Schovsbo
Handelslærling i Odense 1870-75. Af Grosserer A. Heymann
En dansk ukendt Soldats Grav fra Krigen 1848. Af Proprietær F. Hjort
Jens Beldenaks Præster og Reformationen. Af Pastor P. Severinsen
“Frihaverne” i Fyns Stifts Købstæder. Af Havearkitekt Joh. Tholle
Foreningsmeddelelser 1929

1930

Anlæget af Sydfynske Jernbane (Odense-Svendborg). Af Søren Dyhr
Kerteminde Sognekirke i ældre og nyere Tid. Af Politimester V. Woll
Nogle historiske Oplysninger om Dreslette Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Assens jødiske Menighed. Af Grosserer Alfred Heymann
Foreningsmeddelelser 1930

1931

Nogle historiske Optegnelser om Sønderby Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Lidt om Landsbyforhold i Bjærge Herrred. Af Højskolelærer Aug. F. Schmidt
Bidrag til Kertemindes Kulturhistorie. Af Politimester V. Woll
Præstehistorier fra Gamborg. Af Førstelærer N. Mortensen
Den romantiske Have ved Sanderumgaard. Af Havearkitekt Johs. Tholle
Dalum Klosters Historie indtil 1536. Af Sognepræst A . R. ldum
Degneliv i gamle Dage. Af Førstelærer N. M. Elling
Bogenses Brand 1575. Af Bibliotekar Chr. Behrend
Svenskerne i Dalum 1658. Af Lektor Hans H. Fussing
Foreningsmeddelelser 1931

1932

Tidligt Stavnsbaand paa Grevskabet Wedellsborg. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Et Inddæmnings-Projekt fra 1726 (Taarup Strand ved Kerteminde). Af Politimester V. Woll
“Militær-Gewalt” i Kerteminde 1721. Af Politimester V. Woll
Kan den historiske Viden om vore Stednavnes Oprindelse have praktisk Betydning for Landmændene? Af Proprietær Fr. Hjort
Fra den gamle nordvestfynske Landsby. Af Højskolelærer Aug. F. Schmidt
Dalum Kloster. Et Bidrag til dets Historie efter Beformationen. Af Cand. theol. Johannes Berg
Nogle historiske Oplysninger om Helnæs Sogn. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Odense Slotshave og dens Gartnere. Nogle supplerende Oplysninger. Af Havearkitekt Johs. Tholle
Bidrag til Baag Herreds Historie, 1. Af Postbud P. Jensen
Hr. Christen Andersen Holm, Sognepræst i Vigerslev og Vevlinge. Af Læge Henry Lauridsen
Brudevielsen 1762 i Vævlinge Kirke. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Foreningsmeddelelser 1932

1933

Vedtægt om Begravelser udi Lunde Herred. Anno 1717. Af Pastor emeritus Erh. Qvistgaard
Fundats for den af Anna Trolle, sal. Erich Bildes till Kiersgaard i 1712 oprettede Skole i Brenderop Bye. Af Erh. Qvistgaard
Taksering af Ejendommene i Kerteminde 1645. Af Politimester V. Woll
Kerteminde under Svenskekrigen. Af Politimester V. Woll
En Provsteretssag fra Gamborg. Af Lærer J. Hasseriis
Ejendomsbønder under Grevskabet Wedellsborg. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Nogle Oplysninger om Sandager Næs og dets Beboere. Af Gaardejer Rasmus Jørgen Jensen
Sagnet om Oluf Bagers Mønt. Af Museumsinspektør Georg Galster
Professor Rasmus Kristian Rasks Forfædre. Af Proprietær Fr. Rasmussen
Rørup Kirke. Af Chauffør J. V. Sørensen
Den første Klædefabrik i Odense. Af Radiotelegrafist N. G. Lange
“Fyenske Antiquiteter” 1606. Af Lektor Hans H. Fussing
Nogle historiske Oplysninger om Søby-Turup Sogne i Baag Herred. Af Folketingsmand J. C. A. Carlsen-Skiødt
Mindestenene ved Brende Mølle. Af Gaardejer Rasmus Jørgen Jensen
Lidt om Slægten Radoor. Af Proprietær Fr. Hjort
Om Kalkmalerierne i Søndersø Kirke. Af Konservator Egmont Lind
Bidrag til Baag Herreds Historie, 2. Af Postbud P. Jensen
Foreningsmeddelelser 1933

1934

Træk af Næsbyhoved Søs historie. Af Fhv. Højskoleforstander Kr. Tårup
Om Borgerskabets Læsning i det 17. Aarhundrede. Af Politimester V. Woll
Fra vore Oldeforældres Tid. Træk af Livet i Kerteminde ved forrige Aarhundred-Skifte. Af Politimester V. Woll
En Gave til Landsarkivet for Fyen. Af Landsarkivar Hans Knudsen
Bidrag til Baag Herreds Historie, 3. Af Postbud P. Jensen
Mindesmærket om Kampene i Fauerskov under Grevefejden 1534-35. Af Proprietær Fr. Hjort
Slaget paa Faurskov Banker. Af Sognepræst A. R. Idum
Foreningsmeddelelser 1934

1935

Årbogen udkom ikke dette år

1936

Carolinekilde og Carolinekildefesterne. Af Fhv. Højskoleforstander Kr. Tårup
Fra Ejby Sogn. Af Hansine Sørensens Optegnelser. Af Højskolelærer Aug. F. Schmidt
Den gamle Kro [Gribsvad Kro]. Af Forfatterinde Christine Reimer
Bidrag til Baag Herreds Historie, 4. Af Postbud P. Jensen
Foreningsmeddelelser 1936

1937

Et tilbageblik paa de 25 Aar i Historisk Samfund. Af Fr. Hjort
Tillæg til et Tilbageblik. Af N. M. Elling
Nordfyens Bebyggelse og Skove. Af Henrik Larsen
Middelfart Kirke og Gejstlighed før Reformationen. Af Provst G. Schovsbo
Bidrag til Kerteminde Købstads Historie i det 18. Aarhundrede. Af V. Woll
Fra Helnæs. Af Provst F. Schovsbo
Folkeskoler og Lærere i Odense i Begyndelsen av det 18. Aarhundrede. Af Hans H. Fussing
En Orgelbyggers Læreaar. Af Holger Hansen
Et Brev fra Thomas Birckerod til A. H. Francke. Af P. G. Lindhardt
Lidt om Carl Bagger og hans Hustru, særlig deres Liv i Odense og Deres Eftermæle. Af Christine Reimer
Skuespillerinden Johanne Amalia Streng, Født Thieme. Et Blad af Odenses Teaterhistorie. Af V. Woll
Foreningsmeddelelser 1937

1938

Lidt om Landboforholdene i Nørreby gennem 250 Aar. Af V. Spanner
Konflikten mellem Baronen paa Schelenborg og hans Fæstere i Aarene 1717-18. Af V. Woll
Lidt mere om Kerteminde Sognekirke. Tillæg til Artiklen i Aarbogen 1930. Af V. Woll
Kerteminde Skipper-Ligbærer-Lav, dets Stiftelse og ældste Historie. Af V. Woll
En Foredragsforening i Rønninge 1863-84. Af Jeppe Hansen
Det gamle Odense falder, og “Det ny faar Fæste”. Af Christine Reimer
Fyenske Antiquiteter. Et Supplement. Af Hans H. Fussing
Mindeord om Gymnastikdirektør, Cand. Polyt. Niels Hansen Rasmussen. Af Fr. Hjort
Foreningsmeddelelser 1938


Sidst redigeret 3.1.2023