Aarsskrift for Svendborg Amt, 1908-37

1908

Amtmand Grev Brockennhuus-Schack. Af J.P. Kristensen-Randers
Holckenhavn 1580-1907. Af Lensbaron C.E. Holck
Bondeliv og Bondehjem. Af Povl Hansen
Stevner og Folde m.m.. Af P. Jensen
Fra en Registreringsforretning i en sydfynsk Bondegaard 1807. Af P. Andresen
Op og ned. Et Blad af en Slægts Historie. Af P.C.B. Bondesen
Vesterskerninge-Hundstrup Sangforening. Af Peder R. Møller
Foreningsmeddelelser 1908

1909

Svenskernes Fordrivelse fra Fyen 1659. Af K.C. Rockstroh
Fra “det mærkværdige Aar”. Af Povl Hansen
Bernstorffsminde Seminarium. Af J. Chr. Clausen
Et af de femten Bøller. Af P.C.B. Bondesen
Præsten Hans Agerbek. Af J. Hammer
Da Prins Kristian gæstede Ærø 1830. Af Nicoline Klein
Foreningsmeddelelser 1909

1910

Byled og Hyrdehuse. Af P. Jensen
Nyborg Præstegaard. Af August Colding
Blade af en fynsk Bondeslægts historie. Af Povl Hansen
Nyborg Slot. Af C.S. Theilgaard
Den kirkelige Bevægelse i Ryslinge paa Fyen fra 1849-1868. Af Lars Frederiksen
Jacob Ulfeldt. Af Lensbaron C.E. Holck
En lille Tilføjelse til “Prins Christians Besøg paa Ærø”. Af S. Carstens
Foreningsmeddelelser 1910

1911

Historiske Oplysninger med Sandholts Fortid som Udgangspunkt. Af Jørgensen
Sandholt efter 1719. Af Nicoline M. Nobel Sperlling
Lærer Søren Jørgensen (Kistrup). Af Faaborg Jørgensen
Et stykke dansk ungdomsliv ved midten af det nittende Hundredaar. Af Povl Hansen
St. Nicolaj Kirke i Svendborg. Af Vilhelm Lorenzen
Sønderjydernes Besøg på Fyn 1868 og Vennemødet i Boltinggård skov. Af Jørgen Nielsen
Blade af Hovbøndernes Historie. Af dyrlæge Jensen
Foreningsmeddelelser 1911

1912

Rudme friskole gennem 50 år. Af Martin P. Rudum
Fra H.C. Ørsteds Barndomstid i Rudkjøbing. Af M.C. Harding
En Veteran. Af Nicoline Klein
Magleby Nor. Af Karl Elnegaard
Sagn fra Svenskekrigen. Af P. Jensen
Fra Svenskekrigen. Af S.J. Duelund
Foreningsmeddelelser 1912

1913

Dyrlæge P. Jensen. Af P. Bjerge
Egeskov Marked. Af P. Jensen
Fra Ryslinge Valgmenigheds første Dage. Af Povl Hansen
St. Jørgens Kirkeklokke. Af Louise Leth
Foreningsmeddelelser 1913

1914

Nyborg Havns Fortid. Af H.C. Holst
Taasinge Degnehistorie og Skolevæsen. Af C.G. Høgstrøm
Jens Sofus Brandt. Af Marie Møller
Foreningsmeddelelser 1914

1915

Bidrag til Skjoldemoses Historie. Af Harald Kier
Den Bøving-Jacobsenske Slægt. Blade af en gammel Faaborg-Families Historie. Af F.F.M. Jacobsen
Træk af Brahetrolleborg Sogns Skolevæsen. Af Jørgensen
Gamle Minder fra Østrupgaard og om Bondesønnen Peder Hostrup. Af Christine Reimar
Om Rudkøbing Borgervæbning. Af I.T. Rohde
Klæsøe og den forsvundne Købstad (Lavindskøbing?). Af Carlin Klæsøe
Lidt om en berømt Mand fra Svendborg Amt. Af Gustav Schovsbo
En Rettelse [til Afhandlingen “Egeskov Mølle” i Aarsskriftet 1913]. Af John M. Møller
Foreningsmeddelelser 1915

1916

Taasinge paa Niels Juels Tid. Af C.G. Høgstrøm
Tilstanden i Nyborg Amt ved Aar 1743. Amtmand Adelers Indberetning til Kanske kancelli. Af Kai Uldall
Carsten Friis. Sognepræst i Allested-Vejle 1798-1809. Af P. Rudum
Anna Jønsdatter. Den svenske Mirakelpige paa Valdemarslot 1839. Af K. Carøe
Af en gammel Præsteslægts Historie. Af Th. Møller
Foreningsmeddelelser 1916

1917

Swineburgh, Wordburgh, Foburgh. Af H.H. Hvass
Om Præsten Knud Lerche. Af A.C. Thomsen
En Bataille paa Vindinge Gade i Aaret 1610. Af Kai Uldall
Nogle Optegnelser om Ørbæk gamle Skole. Af S.M. Sørensen
Et Brudstykke af Høravlens Historie i Danmark. Af Povl Hansen
En strandet Plan om Indførelse af Mølletvang i Danmark. Af Holger Hjelholt
Tonedigteren Hans Hansen. Af J.P. Kristensen-Randers
Amtmand P.C. Schumacher. Af L.J. Bøttiger
Foreningsmeddelelser 1917

1918

Nørre Broby Sogns Historie, Indledning. Af H.J. Lomholt
Nørre Broby Sogns Historie. 1. del, side 1-63. Af H.J. Lomholt
Nørre Broby Sogns Historie. 2. del, side 64-137. Af H.J. Lomholt
Nørre Broby Sogns Historie. 3. del, side 138-188. Af H.J. Lomholt
Foreningsmeddelelser 1918

1919

Fra Hovbonde til Selvejerbonde. Af H.M. Henriksen
Oluf Lerche. Af A.C. Thomsen
Foreningsmeddelelser 1919

1920

Årets arbejder i mit barndomshjem. Af Povl Hansen
Om Stormfloden paa Langeland. Af I.T. Rohde
Peter Christian Steenvinkel. Af P. Rudum
Faaborg Latinskole. Af Chr. H. Rasmussen
Foreningsmeddelelser 1920

1921

Knud Rasmussen. En Livsskildring. 1. del, side 1-38. Af Knud Rasmussen
Knud Rasmussen. En Livsskildring. 2. del, side 39-78. Af Knud Rasmussen
Knud Rasmussen. En Livsskildring. 3. del, side 79-110. Af Knud Rasmussen
Foreningsmeddelelser 1921

1922

Historiske Efterretninger om Avnslev og Bovense Sogne i ældre Tid. Af Albert Thomsen
Mads Hansens efterladte Komedier. Af Peder R. Møller
Nyborg Sølaug. Af H.C. Holst
Paul Jacobsen. Endnu et par Blade af en gammel Faaborgfamilies Historie. Af F.F.M. Jacobsen
Hestesko. Af Johannes Olsen
Foreningsmeddelelser 1922

1923

Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. Indledning. Af L. Böttiger
Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 1. del, side 1-73. Af L. Böttiger
Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 2. del, side 74-146. Af L. Böttiger
Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 3. del, side 149-218. Af L. Böttiger
Vesterskjerninge-Ulbølle og Omegn. 4. del, side 219-298. Af L. Böttiger
Foreningsmeddelelser 1923

1924

Danmarks ældste Præstegaard 1. Af T. Løgstrup
Et hjem i Vantinge. Af P. Larsen
Aunslev-Runestenen. Af Albert Thomsen
Fra Agnslef Fjerding. Af Albert Thomsen
Sørupstenens Gaade. Af Fr. Orluf
Nogle Træk vedrørende kirkelige Forhold i Svendborg i Slutningen af det 17. Aarhundrede. Af Hauch-Fausbøll
Foreningsmeddelelser 1924

1925

Danmarks ældste Præstegaard 2. Af T. Løgstrup
Avnslev Kirke. Af Albert Thomsen
Bovense Kirke. Af Albert Thomsen
En fynsk Landsbypræst hos Pave Sixtus IV, og nogle Avnslev-præster i 14-1500erne. Af Albert Thomsen
Foreningsmeddelelser 1925

1926

Helligkilder i Svendborg Amt 1. Af August F. Schmidt
Fra Svenskekrigenes Tid. Af Albert Thomsen
Svendborg Feldberedere. Af Johannes Olsen
Haver og Havedyrkning i Svendborg Amt gennem vekslende Tider. Af Johannes Tholle
Foreningsmeddelelser 1926

1927

Nyborg Kirke. Af P Severinsen
Hvad Matrikelbøgerne fortæller. Af Albert Thomsen
Svineslagtning i en sydfynsk bondegaard omkring Aar 1860-65. Af Povl Hansen
Peder R. Møller. Af Ejnar Skovrup
Helligkilder i Svendborg Amt 2. Af August F. Schmidt
Foreningsmeddelelser 1927

1928

Årsskriftet udkom ikke dette år

1929

Gislev Kirkes Historie. Af L.P. Fabricius
Erindringer om Slægten Bondesen. Af Harald Kier
Ryttergodsbønder. Af Albert Thomsen
Foreningsmeddelelser 1929

1930

Årsskriftet udkom ikke dette år

1931

Rise Sogns Degne- og Skolehistorie. Af M. Eriksen
Dunkær Skole. Af M. Eriksen
En Selvejergaard paa Frederik den Fjerdes Tid. Af Albert Thomsen
Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans Slægt. Af Thøger Dissing
Foreningsmeddelelser 1931

1932

Sydøstfyns geologiske Forhold. Af V. Nordmann
Oldtidsminderne i Gudme Herred. Af C. Neergaard
De sydfynske Stednavne. Af Marius Kristensen
Fynske Folkemaal. Af Poul Andersen
Sydfynske Herregaarde. Af Vilhelm Lorenzen
Sydfynske Vandmøller. Af Holger Hjelholt
Sydfyens Fugleliv. Af O. Helms
Vejstrup Aadal. Af Chr. B. Gravesen
Jernudvinding paa Fyn i gamle Dage. Af H. Chr. Frydendahl
Svendborg og Ørkild. Af Johannes Olsen
Kansler Johan Friis. Af R.L. Balslev
Niels Juel. Af Cai Schaffalitzky de Muckadell
Brødrene Wegener fra Gudbjerg. Af Marius Kristensen
Den aandelige Vækkelse i Sydøstfyn for 100 Aar siden. Af Anders Nørgaard
Friskolelærer Rasmus Hansen i Vejstrup. Af Hans Ellekilde
Hjemstavnen og Folkesindet. Af Peder Bukh
Foreningsmeddelelser 1932

1933

Kammerherre N.F.B. Sehested og hans arkæologiske Virksomhed. Af C. Neergaard
Fra Præstegaarden i Skalkendrup. Af Albert Thomsen
Bidrag til Vaabenfabrikken Brobyværks Historie. Af Arne Hoff
Foreningsmeddelelser 1933

1934

Degne- og Skoleforhold i Tranderup Sogn paa Ærø gennem to Hundrede Aar. Af M. Eriksen
Sagfører, Godsforvalter Christian Ludvig Qvist. Af Thyra Qvist
En forgjort Herremand. Af Hans F. Fussing
En gammel fynsk Digterinde. Kvindepoesi fra den lærde tid. Af Christine Reimar
Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, som Stænderdeputeret. Af Thøger Dissing
Fra Svenskekrigenes Dage. Af Erhard Qvistgaard
Danmarks Riges Breve. Af Thøger Dissing
Foreningsmeddelelser 1934

1935

Nyborg omkring Midten af forrige Aarhundrede. Af Axel Pontoppidan
En syvaarig svendborgensers Dagbog. Af Hakon Müller
Optegnelser fra Faaborg i begyndelsen af det 17de Aarhundrede. Af Christrian Behrend
En hovbondes Saga. Et tidsbillede. Af Valdemar Bendixen
Genforeningsminderne i Svendborg Amt. Af Thorvald Sehested
Foreningsmeddelelser 1935

1936

Årsskriftet udkom ikke dette år

1937

Vand- og Vindmøller i Svendborg Amt. Af Johannes Olsen
Otte år i Australien. 1857-1865. Af Valdemar Bendixen
Ærøskøbing Skole indtil 1850. Af M. Eriksen
Den fattige Sognepræst i Allested-Vejle, Hr. Jacob Hansen Must Bønskrift til Kongen i Aaret 1666. Af Erhard Qvistgaard
Foreningsmeddelelser 1937


Sidst redigeret 9.1.2023