Vedtægter

§1
Historisk Samfund for Fyn er en selvejende forening, hvis formål er at øge den historiske bevidsthed i et regionalt perspektiv og fremme studiet af den fynske øgruppes historie.

§2
Dette formål søges blandt andet nået:
a) ved udgivelse af Fynske Årbøger og øvrige publikationer om den fynske øgruppes historie,
b) ved forskellige former for foredragsvirksomhed, fortrinsvis med emner fra landsdelens historie, og ved udflugter til historisk interessante egne og steder.

§3
Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer. Kontingentet, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen, opkræves i forbindelse med udsendelse af årbogen. Udmeldelse må ske skriftligt til kassereren inden 1. januar.

§4
På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse bestående af 9 til 11 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Der er skiftevis 5 (4) og 6 (5) bestyrelsesmedlemmer på valg.
På den årlige generalforsamling vælges endvidere 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Historisk Samfund for Fyn tegnes af formand og kasserer.
Formand og kasserer har retten til at disponere over foreningens konto.

§5
Årsmøde med ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
a) Valg af dirigent.
b) Beretning ved formanden.
c) Forelæggelse af regnskab.
d) Fastsættelse af kontingent.
e) Indkomne forslag.
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
g) Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed. Dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§6
En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes med mindst 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Beslutninger afgøres ved stemmeflerhed. Dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§7
Til ophævelse af Historisk Samfund for Fyn kræves vedtagelse med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum. Ved foreningens ophør afgør generalforsamlingen, hvorledes der skal disponeres over foreningens midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. marts 2023.


Sidst redigeret 25.3.2023