Forfattervejledning


Forfattervejledning, Fynske årbøger 2023

Manuskripter med illustrationer indsendes til redaktionen senest 1. april, og gerne tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til Nils Valdersdorf Jensen (nvj@svendborgmuseum. dk), Sissel Bjerrum Fossat (SIBFO@odense.dk) eller Tine Kondrup (tinedb@gmail.com).

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende titel som appetitvækker, og eventuelt en beskrivende undertitel. Brug gerne afsnitsoverskrifter i artiklen, da de gør teksten læsevenlig og overskuelig. Anvendelsen af fremmedord begrænses til det strengt nødvendige. Specielle begreber, der ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares, første gang de optræder. Citater skrives i “kursiv” med anførselstegn før og efter.
Indled artiklen med en manchet på 50-100 ord der opsummerer artiklen. Artiklerne må maksimalt fylde 15 sider à 2000 anslag, inklusiv illustrationer.

Noter
Slutnoter anvendes. Noteangivelserne placeres i teksten efter eventuelle tegn, selve noten nummereret efter tekst. Noteomfanget bør begrænses mest muligt, og der må maksimalt være 30 noter i en artikel. Forklarende og uddybende noter bør undgås, og ord, begreber o. lign., der kræver forklaring, bør indeholdes i artikelteksten.
Henvisninger i noter
Monografier: Efternavn, årstal, sidetal.
Tidsskriftsartikler: Efternavn, årstal, sidetal.
Webside: websidens url (dato for sidste besøg på siden)
Utrykt materiale: sagsnavn, arkiv-/institutionsnavn (ved første henvisning: hele navnet, dernæst forkortelse. Eks: Rigsarkivet RA).

Litteraturfortegnelse
Fortegnelse over anvendt litteratur bringes efter artiklen, ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter, ordnes de efter udgivelsesåret. De bibliografiske poster anføres således:
Monografier: Efternavn, Fornavn: Bogens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested. årstal.
Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: “Artiklens titel”, Tidsskriftets navn i kursiv, bindnummer. Årstal, sidetal.
Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: “Bidragets titel” i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samleværkets titel i kursiv, eventuelt bindnummer, Trykkested, årstal, sidetal.
Webside: websidens url (dato for sidste besøg på siden).
Utrykt materiale: sagsnavn, sagsmappe, arkiv-/institutionsnavn.

   Illustrationer
   Alle artikler skal forsynes med illustrationer og billedtekster, og der lægges vægt på, at billeder og billedtekster uddyber og supplerer teksten. Illustrationer separat og leveres i en opløsning der er egnet til offset-tryk, mindst 300 dpi og stor størrelse. Billedtekster fremsendes ligeledes separat med placeringsangivelse og billedtekst. Det er forfatterens ansvar at sikre sig, at brugen af illustrationerne ikke er forbundet med ophavsretlige problemer. Scan ikke fra bøger, og husk at anføre fotograf, kunster, copyrightindehaver eller andet.
   Artiklernes illustrationer har stor betydning for årbogens endelige omfang og udseende. Redaktionen vil derfor somme tider flytte, udelade eller beskære de illustrationer, der følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge antallet af illustrationer i den enkelte artikel i dialog med forfatteren.

   Korrektur
   Forfatterne modtager én korrektur (som regel i august eller september). Rettelser mod manuskriptet tillades normalt ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre sproglige ændringer og redigering, også i overskrifter og billedtekster, uden særskilt forelæggelse for forfatterne.

   Fagfællebedømt temasektion
   Årbogen indeholder årligt en temasektion med 4-5 artikler. Disse er forskningsbaserede og fagfællebedømmes. Fynske Årbøger er folkeligt funderet og vægter derfor, at de fagfællebedømte manuskripter sigter mod en bred læserskare uden at gå på kompromis med den videnskabelige lødighed. Manuskripter til temasektionen sikres indledningsvis ved en overordnet bedømmelse af den respektive temaredaktør efterfulgt af en anonym fagfællebedømmelse. Fynske Årbøger bringer ikke artikler, som har været publiceret i andre tidsskrifter, antologier eller lignende.

   Bidragets opbygning
   – et indledende afsnit med en klar problemformulering
   – et metodeafsnit, der kort men præcist, skitserer, hvordan problemet besvares
   – en indledende beskrivelse af kildematerialet og eksisterende forskning, som manuskriptet bygger på
   – en klar disposition med underafsnit og individuelle overskrifter
   – en konklusion, der besvarer den indledende problemformulering
   – et udførligt noteapparat, der gør det muligt at kontrollere manuskriptets konklusion

   Sprogligt
   – unødvendig fagjargon undgås
   – relevante og uundgåelige fagudtryk forklares læseren
   – teoretisk eller metodisk tunge manuskripter undgås
   – korte sætninger uden for mange indskudte led
   – et varieret sprog


   Sidst redigeret 30.5.2024