Forfattervejledning

Forfattervejledning (fra Årbog 2021)

Manuskripter med illustrationer indsendes til redaktionen senest 1. april, og gerne tidligere. Manuskripterne sendes på e-mail til Nils Valdersdorf Jensen (nvj@svendborgmuseum. dk) eller Kasper Rathje (kr@gludmuseum.dk).

Når du skriver
Brug gerne en kort, fængende titel som appetitvækker, og eventuelt en beskrivende undertitel. Brug gerne afsnitsoverskrifter i artiklen, da de gør teksten læsevenlig og overskuelig. Anvendelsen af fremmedord begrænses til det strengt nødvendige. Specielle begreber, der ikke kan forudsættes almenkendt, bør forklares første gang, de optræder. Citater skrives i kursiv med anførselstegn før og efter.

Noter
Slutnoter anvendes. Noteangivelserne placeres i teksten efter eventuelle tegn. Noteomfanget bør begrænses mest muligt og bør som hovedregel kun indeholde kilde- og litteraturhenvisninger. Der bør maksimalt være 30 noter i en artikel. Forklarende og uddybende noter bør undgås, og ord, begreber o. lign., der kræver forklaring, bør indeholdes i artikelteksten.

Litteraturfortegnelse
Fortegnelse over anvendt litteratur bringes efter artiklen, ordnet alfabetisk efter forfatterens efternavn. Er der flere titler af samme forfatter, ordnes de efter udgivelsesåret. De bibliografiske poster anføres således:

  • Monografier: Efternavn, Fornavn: Bogens titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested, årstal.
  • Tidsskriftartikler: Efternavn, Fornavn: “Artiklens titel”, Tidsskriftets navn i kursiv, bindnummer, årstal, sidetal.
  • Bidrag til antologi: Efternavn, Fornavn: “Bidragets titel” i: udgivers Fornavn Efternavn (red.): Samleværkets titel i kursiv, eventuelt bindnummer, trykkested, årstal, sidetal.

Illustrationer
Alle artikler skal forsynes med illustrationer og billedtekster, og der lægges vægt på, at billeder og billedtekster uddyber og supplerer teksten. Illustrationer indsendes samtidig med artiklen, men separat og i en opløsning der er egnet til offset-tryk, mindst 300 dpi og stor størrelse. Billedtekster fremsendes ligeledes separat. Det er forfatterens ansvar at sikre sig, at brugen af illustrationerne ikke er forbundet med ophavsretlige problemer. Scan ikke fra bøger, og husk at anføre fotograf, kunster, copyrightindehaver eller andet.
Fynske Årbøgers billedredaktører kan være behjælpelig med at finde illustrationer til artiklerne. Ellen Warring kan kontaktes her: ellenwarring53@gmail.com.
Artiklernes illustrationer har stor betydning for årbogens endelige omfang og udseende. Redaktionen vil derfor somme tider flytte, udelade eller beskære de illustrationer, der følger artiklerne, ligesom vi til tider vil forøge antallet af illustrationer i den enkelte artikel.

Korrektur
Forfatterne modtager én korrektur (som regel i august eller september). Rettelser mod manuskriptet tillades normalt ikke. Redaktionen forbeholder sig ret til at foretage mindre sproglige ændringer og redigering, også i overskrifter og billedtekster, uden særskilt forelæggelse for forfatterne. Årbogsartiklerne bør maksimalt fylde 15 tryksider, inkl. illustrationer. En trykside svarer til ca. 2000 anslag.

Digitalisering
Årbogens artikler bliver 5 år efter publiceringen lagt op på Historisk Samfund for Fyns hjemmeside. Ved at publicere i Fynske Årbøger giver man tilladelse hertil.


Sidst redigeret 19.1.2023